Knottblom

Slekten Monophyllis blir ofte satt i slekten Malaxis som består av ca 300 arter. I noen land er knottblom definert som Malaxis monophyllos. I Norge tilhører knottblom slekten Microstylis som har bare én art: Microstylis monophyllos.

Knottblom - microstylis monophyllus

Microstylis monophyllos –  Knottblom

Microstylis monophyllos finnes spredt i Eurasia og Nord-Amerika, men mangler i de vestlige delene av Alpene. Den finnes i Norge bare i de sørøstlige områdene av Østfold til Vestfold og nordover til Stor-Elvdal, Dovre og Søndre Land. Knottblom har blitt en sjelden plante grunnet myrgrøfting fordi den krever kalkrik myr og sumpskog, og stiller derfor helt andre krav til habitat enn myggblom.

På fjorårets pseudobulb vokser det i vekstsesongen ut en rhizomen og planten utvikler seg fra slutten av denne. Det latinske artsepitetet monophyllos forteller oss at arten har bare ett blad, men den kan også ha to blader. Bladet kan være opp til 10 cm langt med en bredde på 5 cm. Plantehøyde er 10-25 cm, stengelen er hårløs og har mange små, grønn-gule blomster som sitter på et smalt aks. Blomstens leppe er vendt opp som på myggblom (Hammarbya paludosa).

Arten er vernet etter naturmangfoldloven og anses kritisk truet på den norske rødlista.