Stormarihand

Stormarihand. Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó. Praetermissa = oversett.

Stormarihand - Dactylorhiza praetermissa

Stormarihand. Foto: © Karel Kreutz, Nederland.

Stormarihand - Dactylorhiza praetermissa

Stormarihand. Foto: © Karel Kreutz, Nederland.

Stormarihand

Tidligere var stormarihand kun kjent fra det sydlige England og i Frankrike, Holland og Belgia. I Danmark ble de første sikre funnene av den gjort i 1977 på Nordvest-Jylland der man fant et 1 000-talls planter i et kjerrområde. Det ble funnet noen planter på Stadt på Nordvestlandet av professor Nordhagen i 1972 som muligens var stormarihand, og i så fall det første funnet av den i Norge. Etter dette ble artsbestemmelsen trukket i tvil da den ikke ble gjenfunnet i de kommende årene. Planten som Nord hagen hadde funnet vokste langs et kort elveløp fra et vann like i nærheten. Vannstanden ble senket og voksestedet der Nordhagen hadde funnet sin plante ble totalt endret og utradert. I Lids flora (2005) er den tatt med på listen over norske orkideer.

Arten kan ligne på purpurmarihand, men blir både kraftigere og høyere enn purpurmarihand. Den har lysere blader enn purpurmarihand som har blader uten flekker. Stormarihand har flekkete blader eller kan mer sjelden ha store ringformete flekker. Den er variabel i sin form, og blomster- standen har vanligvis 20-60 blomster. Blomstene er større enn de lange blomstene hos purpurmarihand og er bleik rosa eller bleik purpurfarget med røde prikker og tegninger. Leppen er avrundet til elliptisk. Plantene vokser på fuktige steder og foretrekker kalkholdige myrer og grasmarker på kalkgrunn. Den blomstrer i begynnelsen av juli.

På Stadt i 2000 ble det igjen gjort funn av planter som muligens kunne være stormarihand. Et av funnene var en plante som var 32 cm høy og hadde 31 blomster. Området har blitt undersøkt også av botanikere etter dette, men planter er ikke med sikkerhet blitt funnet. Sommeren 2007 var vi to personer som saumfarte dette området på Stadt på jakt etter den. Områdene har mye flekkmarihand, gode forekomster av purpurmarihand og noe skog- og mange flekkmarihand. Det ble funnet flere enn 30 marihandhybrider. 22 planter ble fotografert, og av disse var det to-tre planter som kunne ligne stormarihand, men vår konklusjon ble at disse plantene var hybrider. Bildene ble seinere på sommeren forevist den danske botanikkprofessoren Henrik Ærenlund Pedersen som bekreftet ut i fra bildene vår konklusjon.
Skogmarihand, flekkmarihand, purpurmarihand og grasmarihand er funnet på Stadt. Det som for meg er mest interessant er at stormarihand er allotetraploid med kromosomtall 2n = 80 og den kan da i teorien utvikles ved hybridisering lokalt på Stadt. Om den vil oppstå på Stadt får framtida vise.

Den er ikke fredet etter naturmangfoldloven og står ikke på Artsdatabankens navneliste over orkideer i Norge.