Skognattfiol og heinattfiol

Skognattfiol. Platanthera bifolia ssp. latiflora (Drejer) Løjt 1978. Latiflora = blomstene sitter spredt.
Heinattfiol. Platanthera bifolia ssp. bifolia

Platanthera bifolia ssp latiflora - Norske Orkideer

Skognattfiol på Jomfruland

Skognattfiol

Skognattfiol skilles fra heinnattfiol ved at sporen til blomstene midt på akset ofte er mer enn dobbelt så lang som fruktknuten.
Hos begge artene sitter polliniene tett og parallelt. Nederst på stengelen sitter to eggformete blader. Plantene blir opp til 50 cm høy og blomstene sitter mer spredt enn hos heinattfiol. Plantene ser også mer elegante og «nett» ut enn heinattfiol.

Denne underarten har et helt annet habitat enn de andre to nattfiolene da den vokser helst i halvskygge i lysåpninger inne i skogen. Mine største forkomster har jeg funnet på Jomfruland med mange hundre eksemplarer på et lite område. 

Heinattfiol - Platanthera bifolia ssp. bifolia

Heinattfiol – Platanthera bifolia ssp. bifolia

Heinattfiol

Disse skilles fra hverandre ved at sporen til blomstene på heinattfiol midt på akset ofte er mindre enn dobbelt så lang som fruktknuten. Heinattfiol blir opp til 35 cm høy med med 12-25 blomster. Blomstene sitter tettere og planten ser ikke så elegant ut. Hos begge artene sitter polliniene tett og parallelt. Heinattfiol kan finnes på lysåpne fuktige heier og enger gjerne i full sol og ses sjelden eller aldri i skog, kratt eller kjerr.

Jeg oppdaget heinattfiol på Lista helt ytterst mot havet i mager gressmark iblandet noe røsslyng. Seinere har jeg også funnet den helt mot havet ytterst i Sogn og flere funn i Nordland i helt annet habitat enn skognattfiol.

Wikipedia

Heinattfiol - Platanthera bifolia ssp. bifolia

Heinattfiol – Platanthera bifolia ssp. bifolia

Skognattfiol - Platanthera bifolia ssp latiflora

Skognattfiol – Platanthera bifolia ssp latiflora