Sibirnattfiol

Sibirnattfiol. Lysiella oligantha (Turcz.) Nevski. Oligantha = med få blomster.
Synonymer: Platanthera obtusata ssp. oligantha og Platanthera oligantha
Lysiella Rydb. Lysiella = Lysias var en gresk taler.

Botanikerne har ikke vært enige om plasseringen av sibirnattfiol, og noen botanikere plasserte den som en varietet eller underart av
 Platanthera obtusata som finnes i Nord-Amerika. Seinere har også Platanthera obtusata (Blunt Leaf Rein Orchid) blitt satt i slekten Lysiella.

Sibirnattfiol - Lysiella oligantha - Norske Orkideer

Sibirnattfiol

Sibirnattfiol

Arten er en nordlig plante og er svært sjelden. Den finnes i Sibir, noen få steder i Nord-Sverige og i Norge noen få steder i Troms og Finnmark i kommunene Målselv, Kåfjord, Stor- fjord, Nordreisa, Kvænangen, Alta og Porsanger. Der den finnes er den fåtallig. Den har som artsepitetet oligantha forteller oss få blomster. Den mangler knoller og har tjukk krypende jordstengel. Den er sammen med småtveblad og fjellkurle en av våre minste orkideer.
 Planten har oftest et blad ved bakken og et smalt aks med 3-6 grønnhvite blomster. Blomstens spore er kort og bøyd. Den blir sannsynligvis pollinert av små insekter som mygg og knott. Planten er funnet i fuktig hei og grasmark på kalkrik grunn i fjellet og er en uanselig plante med høyde 10 cm som er vanskelig å få øye på i terrenget.
Arten er fredet etter naturmangfoldloven og står som kritisk truet på Norsk rødliste

Lysiella oligantha

Nærbilde av blomst

.

Universitetet i Tromsø